Algemene voorwaarden: 


Aanbiedingen:

1. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren in 5-dagen werkweek.
2. Gegevens vermeld in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., zijn niet bindend en voor eventuele fouten en afwijkingen daarin, is MiKimFX BV niet aansprakelijk.
3. Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging, waaronder met betrekking tot door de opdrachtnemer in het buitenland bestelde materialen en onderdelen begrepen een verandering in de waarde tegenover de EURO van betrokken buitenlands valuta ondergaan ook al geschied dit ingevolge te voorziene omstandigheden behouden wij ons het recht de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.
4. Tenzij anders aangegeven, blijven de aanbiedingen 30 dagen geldig. De leverancier kan uitsluitend schriftelijk door een daartoe bevoegde worden gebonden. De verstrekte informatie blijft eigendom van de leverancier en mag door de wederpartij op geen enkele wijze doorgegeven worden.

Bestelling:
5. Eens de bestelling geplaatst en geaccepteerd, is de overeengekomen prijs definitief en kunnen, behoudens wederzijds akkoord, geen wijzigingen worden aangebracht.

Leveringen:
6. De voorziene leveringstermijnen houden enkel een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis. De voorziene leveringstermijnen zijn derhalve steeds benaderend en de niet naleving ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
7. De opgegeven prijzen gelden, tenzij anders overeengekomen, voor levering of magazijn of fabriek met dien verstande dat de opdrachtnemer voorkleine opdrachten, een al dan niet vaste opslag voor behandelingskosten in rekening zal brengen.
8. Bedrag per bestelling bedraagt minimum 40 euro. Onder de 40 euro wordt 2 euro administratiekosten aangerekend.
9. De goederen worden verzonden voor rekening en op risico van de bestemmeling; ongezien wie de vervoerskosten betaalt, zelfs indien zij vrachtvrij geleverd worden, tenzij anders vermeld.
10. Geen enkel terugzending van de goederen wordt aanvaard zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord en de terugzending dient vrachtvrij te gebeuren.

Betaling:
11. Alle kwijtingrechten, BTW en andere kosten van welke aard ook zijn ten laste van de koper.
12. Alle leveringen zijn betaalbaar contant bij ontvangst van factuur.
13. Eventuele klachten worden alleen aanvaard indien zij worden ingediend ten laatste 8 dagen na de levering. In geen geval kan een klacht aanleiding geven tot recht om de betaling van de factuur tot na de vervaldag uit te stellen.
14. Bij gebreke aan betaling, is een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 1 % op het factuurbedrag per maand vanaf de factuurdatum en dit zonder dat ingebrekestelling vereist is.
15. Indien de factuur niet binnen de 15 dagen na factuurdatum is betaald, is een forfaitaire schadevergoeding wegens wanbetaling verschuldigd gelijk aan 10 % op het factuurbedrag, zonder dat ingebrekestelling vereist is; alle toegestane kortingen komen te vervallen.
16. Indien de aflevering van de goederen op verzoek van de klant wordt uitgesteld, kan de betaling van onze facturen niet overeenkomstig worden verschoven. De datum van het bericht betreffende deze ter beschikkingstelling, geldt dan als afleveringsdatum.

Beperking van aansprakelijkheid:

17. De aansprakelijkheid van MiKimFX BV is beperkt tot fouten/tekortkomingen die haar direct toewijsbaar zijn. Enkel de aangetoonde directe schade die in rechtstreeks verband staat met de aangetoonde fout/tekortkoming komt voor vergoeding in aanmerking, elke indirecte schade (bv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen) is van vergoeding uitgesloten.
In alle gevallen geldt een beperking van aansprakelijkheid tot het bedrag waarvoor MiKimFX BV is verzekerd.

Overmacht:
18. Ingeval van bewezen overmacht, hebben beide partijen wederzijds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren. Alsdan zullen partijen in overleg een regeling treffen.

Diversen:
19. De overeenkomst komt tot stand in onze kantoren te Wielsbeke en wordt beheerst door het Belgische Recht. Ingeval van betwisting zijn alleen bevoegd de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van ons bedrijf waar de overeenkomst is ontstaan.
20. Ingeval van annulatie van de overeenkomst door de koper, zal die forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20 % van de waarde van de bestelling, BTW inbegrepen; omgekeerd, indien niet wordt uitgevoerd door de verkoper, wordt de schade van de koper geraamd op 10 % van het bedrag van de bestelling.
21. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten.
22. De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang van rechtswege beëindigd wanneer:
- de koper uitstel van betaling heeft aangevraagd
-een verzoek tot faillietverklaring of vereffening van de koper is ingediend
-de koper failliet werd verklaard